KKTC’de Basın Özgürlüğü

Ülkemizde basın özgürlüğü, 1985 KKTC Anayasası ile garanti altına alınmış anayasal bir haktır.
KKTC Anayasası’nın ikinci kısmında yer alan Hak ve Özgürlükler Bölümündeki 26. ve 27. maddelerde şu ifadeler yer almaktadır:
Madde 26   Basın Özgürlüğü

  • Yurttaşlar için basın ve yayın özgürdür, sansür edilemez.
  • Devlet, basın, yayın ve haber alma özgürlüğünü sağlayacak önlemleri alır.
  • Basın ve haber alma özgürlüğü, kamu düzenini, ulusal güvenliği veya genel ahlakı korumak, kişilerin şeref, haysiyet ve haklarına tecavüzü, suç işlemeye kışkırtmayı önlemek veya yargı görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak için yasa ile sınırlanabilir.
  • Yargı görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, yasa ile belirtilecek sınırlar içinde, mahkeme veya yargıç tarafından verilecek kararlar saklı kalmak üzere, olaylar hakkında yayın yasağı konamaz.

Madde 27   Gazete, Dergi ve Broşür Çıkarma Hakkı

  • Gazete, dergi ve broşür çıkarılması, her yurttaş için önceden izin alma ve mali güvence yatırma koşuluna bağlanamaz.
  • Gazete, broşür ve dergilerin çıkarılması, yayımı, mali kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili koşullar yasa ile düzenlenir. Yasa, haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, mali veya teknik kayıtlar koyamaz.
  • Gazete ve dergiler, devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin veya bunlara bağlı kurumların araç ve olanaklarından eşitlik ilkesine göre yararlanır.
  • Devlet sınırları içinde yayımlanan gazete, dergi ve broşürler, yasanın gösterdiği suçların işlenmesi halinde, yargıç kararı ile ulusal güvenliğin, kamu düzeninin veya genel ahlakın korunması bakımından gecikmede sakınca bulunan durumlarda da yasanın açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararını veren yetkili merci, bu kararı aynı gün mahkemeye bildirir. Mahkeme, bu kararı en geç iki gün içinde onaylamazsa toplatma kararı geçersiz sayılır.